sectionimg

תורמים ורואים ישועות

האם גם אתה רוצה שיתרחש לך נס?

סיפורי ישועות וניסים מופלאים מתרחשים ממש מול עינינו, בכל יום, לתורמי ותומכי הקופה - קופת בית אברהם. זכות מצוות הצדקה האמתית וזכות ברכתו המסוגלת ותפילתו שאינה שבה ריקם של הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט"א, מולידים סיפורי ישועות מופלאים לתורמי קופת בית אברהם.

זרע של קיימה לחשוכי בנים שהתייאשו זה מכבר מכל סיכוי, הצלה מופלאה וניסית לחולים חשוכי מרפא, שיקום בלתי ייאמן אחרי פגיעות חמורות, רווחה משמעותית לאחר תקופה של מצוקה כלכלית חונקת, הצלחה בחינוך הילדים, התמודדות עם בעיות חינוכיות, סייעתא דשמיא בחזרה בתשובה אמתית, מהפכים מדהימים בשלום בית מורכב, זיווגים שנראו מלכתחילה חסרי סיכוי ובנו את ביתם באושר ועוד מאות סיפורים מכלי ראשון ממש, אודות ניסים גלויים והצלחות חסרות הסבר - מלבד סגולת התרומה לקופת בית אברהם, תפילתו וברכתו של הגאון הצדיק המלומד בניסים - רבי דוד חיים שטרן שליט"א

כל אחד יכול לזכות בנס גלוי משלו, כל אחד יכול להיות שותף בצדקה, לזכות בברכה ולראות נסים!