sectionimg

שקיפות

100% תרומה שלך - 100% צדקה


לא 51, לא 80, לא 99. 100% מוחלטים מכספי התרומות שלך עוברים ישירות לצדקה אמתית לנזקקים. אין עוד שום קופת צדקה או מוסד היכולים להציג בשקיפות וללא חשש ספר פירוט פתוח לכל, המציג בשקיפות מלאה כיצד הולכים כספי התרומות המלאים עבור נתמכי הקופה.

נוהג מופלא הנהיג הגאון רבי דוד חיים שטרן שליט"א מיומה הראשון של הקופה שיסד, שכל הוצאות המשרד יהיו על חשבונו הפרטי, בצורה שתותיר את כל כספי הצדקה עד הפרוטה האחרונה - אך ורק עבור הנזקקים ומעשי הצדקה.

הנוהג הזה ממשיך עד היום כאשר התנהלותה של הקופה לצרכיה המשרדיים, נתרמים בצורה ייעודית על ידי תורמים מיוחדים התורמים את עלויות החזקת הניהול הלוגיסטי, בכדי להמשיך ולשמור על הקו הקבוע הזה שהנהיג הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט"א. שיהיו כל כספי הצדקה הנתרמים, 100% ממש לצדקה אמתית.